Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλογής ωφελουμένων
Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλογής ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778 , ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης των οριστικών πινάκων επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων                            

Δείτε αναλυτικά τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ωφελούμενων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου εδώ.

Δείτε αναλυτικά τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ωφελούμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εδώ.