Αναλυτικές Πληροφορίες για την Πράξη «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»

Η Πράξη αφορά επιδοτούμενες δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση τους.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, 3.500 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων των επιλέξιμων Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου). Σημειώνεται ότι και η διεύθυνση της εργασίας πρέπει να βρίσκεται εντός μίας από τις επιλέξιμες Περιφέρειες [δεν απαιτείται η Περιφέρεια κατοικίας και εργασίας να είναι η ίδια].

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά)

Στους ωφελούμενους, στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική: Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης μέσω 15 ατομικών συνεδριών , με στόχο την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη, την επαγγελματική τους ανέλιξη και την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους. Η Συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί σε τρείς φάσεις:
  • Φάση Α: 3 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτιση
  • Φάση Β: 10 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
  • Φάση Γ: 2 συνεδρίες μετά το τέλος των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης

  Η Συμβουλευτική θα γίνει είτε με διά ζώσης (face to face) συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων είτε εξ’ αποστάσεως με τη χρήση του Υποσυστήματος Συμβουλευτικής του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος του Αναδόχου/Παρόχου Κατάρτισης που θα επιλεγεί.

 • Κατάρτιση: Υπηρεσίες συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 3.500 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 150 ωρών, σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:
  • Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου
  • Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς - Εμπορίου
  • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
  • Τεχνικός τήρησης διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής
  • Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής
  • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

  Τα Προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν:
  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

  Η Κατάρτιση στην περίπτωση συμβατικής της μορφής θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, αδειοδοτημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ δομών ως ΚΔΒΜ2 ή/και ΚΔΒΜ1 οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ.
  Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας.
  Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 22:00 .
  Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
  Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.
  Κάθε ωφελούμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, για τις εγκυμονούσες γυναίκες και για γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Για τις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του φορέα κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον ωφελούμενο να καλύψει τη διδακτέα ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Ωφελούμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
  Θα διανεμηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, που θα υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.

 • Πιστοποίηση: συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης, είναι:  Η ενδεικτική κατανομή των εργαζομένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανά περιφέρεια είναι:

  Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

   

   

 
 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
 
 
 
Αναλυτικές Πληροφορίες για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ