Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778 , ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.).

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων:

  • Δείτε αναλυτικά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ωφελούμενων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου εδώ.
  • Δείτε αναλυτικά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ωφελούμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εδώ.